🔸روستایی  و  گاو   🔸

🔸روستایی و گاو 🔸

 سالها پیش  یکی از روزهای خدا به محضر مولی آقاجان علامه حسن زاده رسیدیم .

پا منبری ا...

🍁 اسرار آیه النبأ  🍁

🍁 اسرار آیه النبأ 🍁

 

🔸🔶 مردم از چه خبر مهمی سوال میکنند 🔶🔸

🌷   اول و آخر سوره النباء   🌷

1⃣ اولین کلم...

🔶🔸شبتون  بخیر آقا🔸🔶

🔶🔸شبتون بخیر آقا🔸🔶

گفتم : شبتون  بخیر آقا.

گفت: شب چی آقا ؟

عرض کردم شبتون بخیر...

گفت : چیتون بخیر ؟...

فعالیت های قرآنی