وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

دوران جناب خاتم الانبیاء دوران سلطان فصاحت و بلاغت الفاظ عرب بود: 

اینکه آقا (حسن حسن زاده آملی) در آن جلسه پافشاری داشتند که فکر نکنیدپیغمبر بین یک عده بی سواد آمده.اینکه هنری نیست آدم یک عده مردم جاهل را جمع کند حرف بزند. بعد اینها را ما اینجوری معنی نکنیم که یک کسی بگوید پیغمبر یک عده جاهل را جمع کرده و برایشان حرف زده خوب جاهل چه حالیشان می شود،  البته ایشان خیلی خوب در بین اینها حرف زد. بیافتد در بین یک عده عالِم اگر توانست خوب حرف بزند آنوقت معلوم می شود. و حال اینکه دوران پیغمبر اکرم ما دوران فصاحت و بلاغت عرب بود دیگر در هیچ عصری، الان بعد از هزاروچهارصد سال این همه ادبیات عرب پیشرفت کرده، تمام این ادبیات عرب همه مدیون عصر پیغمبر است. آن شعرائی که آن روز بودند آن ادیبانی که آن روز بودند علمای فصاحت و بلاغتی که آن زمان بودند. لُبیدها بودند شعر می گفتند چه غوغا، کل ما فی الکن وهمٌ أو خیال                     أوعکوس فی المرایا أو ظلال
شعرها می گفتند چه بیچاره کننده. (علی ما خل الله باطل) که این بیت را حضرت آقا در جلد اول اصفار در تعلیقات در بحث وحدت وجود می آورند این از آقای لُبید هم عصر جناب رسول الله است. شعر عرفانی به این بلند که همین بیان وحدت وجود است.
عصر جناب رسول الله بلیغ ترین گویندگان و فصیح ترین گویندگان بودند. و لذا پیغمبر در بین این بُلغای عرب و فصهای عرب یک قرآنی آورد به لفظ عربی مُبین. و فرمود این عربی من است شما هم عربیهای خودتان را بیاورید حالا ببینیم چه می شود، تحدّی کرد. فرمود من این جور آیات آوردم شما می گوئید نیست وحی نیست مردم عادی می توانند همچین چیزی بگویند، ماشاء الله بلیغ که هستید فصیح که هستید دیگه گوینده ای، سراینده ای، فصح دانی و ادبیی بهتر از شما در هیچ عصری پیدا نمی شود، بفرمائید ده آیه مثل قرآن من بیاورید یا یک سوره مثل قرآن من بیاورید، هیچ کس نتوانست بیاورد. عصر پیغمبر عصر این چنینی بود.

مشکات ولایت عقل و فطرت  کانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat

لینک کانال   https://telegram.me/meshkatehvelayat


Template Design:Dima Group