آخرین مطالب اخبار

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 94 (درس 22)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 94 (درس بیست و دوم)


عرض کردیم در دلیل دومی که درس بیست و دوم، بر اثبات غیریت نفس از بدن، از جناب شیخ الرئیس مطرح شده، کلمۀ پندار و وهم، به کار رفته است و لذا این برهان تجربی در مورد حیوانات هم به کار می آید؛ زیرا آنها هم نفسشان غیر از بدنشان است و اثبات غیریت نفس و بدن، در مورد آنها هم مطرح می شود.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 93 (درس 22)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 93 (درس بیست و دوم)


در ادامۀ درس بیست و دوم، پایان صفحۀ 58، دلیل دوم تجربی جناب شیخ الرئیس در «اشارات» و «شفا» را، برای اثبات اینکه حقیقت ما و نفس ناطقۀ ما، غیر از بدن و تن ما هست، اقامه می فرماید. همانطور که قبلا عرض کردیم، در پیاده شدن این اصل و برهان تجربی، باید به مسئلۀ مهم «تلقین» توجه داشت، که در عبارت آمده است که باید خویشتن را به چنین حال و مقامی پنداشت:

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 92 (درس 22)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 92 (درس بیست و دوم)


در آغاز درس، لازم به ذکر است که امروز سومین سالگرد وفات مرحوم جناب آقای «محمد اسماعیلی»، یکی از عزیزان درس و بنیانگذار این کلاس هاست که خوب است یادی از ایشان نماییم. ایشان جهت شرکت در مراسم سالگرد امام – رحمه الله علیه – در جادۀ تهران – قم به رحمتِ إله رفتند که جهت شادی این عزیزمان با ذکر یک صلوات فاتحه ای قرائت فرمایید. البته انسان نباید زحمات مردم را فراموش کند. تمام جلسات درس و بحث در آمل و بابلسر و ساری و دیگر جاها که در خدمت عزیزان هستیم، همه در اثر تلاش های آقای محمد اسماعیلی است که به حق، بر گردن بنده و شما عزیزان، حق بزرگی دارند.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 91 (درس 22)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 91 (درس بیست و دوم)


ادامۀ درس: «اکنون این درس نیز در اثبات همان مطلب درس پیش است به دلیلی دیگر، و این دلیل از جهتی بهتر از دلیل پیش است که در اثنای بیان آن دانسته می شود. چنانکه تذکر خواهیم داد. این دلیل، نیز دلیلی تجربی است که از ابتکارات فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا است. این استدلال را به عینه در فلسفۀ دکارت فرانسوی نیز می یابیم، ولی محققینِ از فلاسفۀ اروپا مانند «والیو» و «فولانی» معتقدند که دکارت از آراء فیلسوف ایرانی ابن سینا اطلاع یافته است و این دلیل تجربی را از او گرفته است.»

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 90 (درس 22)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 90 (درس بیست و دوم)


درس بیست و دوم: «مطلب درس پیش این بود آن گوهری که هر کس از خود خبر می دهد و با کلمۀ من و أنا و مانند آن ها بدان اشارت می کند، غیر از بدن است که بینِ آن و بدن مباینت و مغایرت است.»