آخرین مطالب اخبار

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 89 (درس 21)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 89 (درس بیست و یکم)


از درس نوزدهم تا پایان درس بیست و یکم، به این نتیجه رسیدیم که هر کسی دارای حقیقتی است که از آن تعبیر به «من» می کند و این حقیقتِ «من» غیر از اعضاء و جوارح ظاهری و باطنی اوست که حتی این اعضاء و جوارح را به آن من و حقیقت اسناد می دهد.
مثلاً می گوید دست من، سر من قلب من، مغز من و . . . ، که اینها را به آن «من» نسبت می دهد و لذا سؤال در این است که این «من» چه حقیقتی است که انسان تمام اعضاء و جوارح و قوا و آثار وجودی و اعمال و رفتارش را به من اسناد می دهد؟ که من رفتم، من خوردم و . . .  .

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 88 (درس 20 و 21)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 88 (درس بیستم و بیست و یکم)


ادامۀ درس به عنوان سؤال این بود که از اینکه فرمودید ما از فلانی علم می آموزیم و به کمال می رسیم، ایشان چگونه شما را از جهل و نادانی به سوی دانایی می رساند، در حالی که آنچه از ایشان صادر می شود، الفاظ و صوت است، صوت و لفظ و امثالهم، چگونه به انسان نور می دهد و از جهل به کمال می رساند؟ بعد خواستند در نحوۀ طرح سؤال به حیرت و شگفتیِ حرف زدن و شنیدن و . . . هم اشاره ای داشته باشند، که حرف زدن و صوت از تموّج هوا و برخورد زبان به مخارج حروف پیدا می شود و فرمودند:

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 87 (درس 19 , 20)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 87 (درس نوزدهم و بیستم)


در این درس قصد داریم از طریق سؤال و جواب به این نکتۀ شریف راه پیدا کنیم که حقیقت نفس غیر از بدن است و ما علاوه بر این ظاهر، حقیقتِ باطنی هم داریم. منتها نحوۀ سؤال و جواب طوری است که هم به شما عزیزان در شناخت ظاهر و باطنتان حرف می آموزد و هم راه رسیدن به ماورای طبیعت را از طریق نردبان معرفت و شناختِ خود، تبیین می نماید. البته قبل از اینکه وارد بحث شویم نکته ای را باید عنوان نماییم که این نکته و اصل را باید توجه داشت که «آنجایی که عالمان، طرف حسابشان مردم متعارفِ عوام باشند، آنها از مقام علمی شان سقوط می کنند».

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 86 (درس 19)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 86 (درس نوزدهم)


یکی از مطالب مهم در حرکت این است که تمام برکات در نشئه طبیعت و تکامل همۀ موجودات (مستکملین) در اثر حرکت است که اشیاء دم به دم از نقص به سوی کمال می روند (حرکت استکمالی) و حرکتی که ما به ظاهر می بینیم و در مثال های درس ملاحظه فرمودید، همه حرکت در اعراض می باشد که اگر پا را فراتر بگذاریم می بینیم که حرکت در اعراض هم در اثر حرکت عمیق تری است که از آن تعبیر به حرکت جوهری می فرمایند.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 85 (درس 19)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 85 (درس نوزدهم)


ادامۀ درس: «سخنی که اینک در پیرامون بحث حرکت باید به میان آید این است که مُخرجِ متحرک از نقص به کمال کیست؟  روشن تر سخن بگوییم و این پرسش را باز کنیم و کاوش و جستجو در این باره بنماییم. دانستیم که حرکت را غایت هست و آن غایت، غرض است که متحرک به سوی آن می رود؛ ناچار باید گفت که متحرک، بالفعل دارای آن غرض و غایت نیست وگرنه به سوی آن رهسپار نمی شد.»