آخرین مطالب اخبار

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 109 (درس 25)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 109 (درس بیست و پنجم)

گفتیم با همۀ شئون گوناگون هر شخص، در اطوار مختلف، چه در طور بیداری یا در طور خواب و یا در اطوار دیگر، همانند مکاشفات، بیهوشی، غشوه و . . . ، باز می بینید که در تمام این موارد، انسان آثارش را به همان یک من اش اسناد می دهد که حالا ادامۀ عبارت این بود که:

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 108 (درس 25)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 108 (درس بیست و پنجم)

درس بیست و پنجم: «در شناختن ذات نفس که بدانیم چگونه گوهری است، پرسش ها و گفتمان های گوناگون درس بیست و سوم پیش می آید و بالاخره باید به برهان و استدلال معلوم گردد که کدام قسم از آن ها حق است».

روند بحث به این صورت شد که در این که بدن داریم، چون محسوس و ملموس ماست، احدی در داشتن گوهر بدن شک ندارد، مگر کسی که بخواهد روش و تفکر سوفسطی را در پیش بگیرد که از حریم بحث واقعیت گرایان به دوراست، لذا چه مادی و چه الهی، و چه منکر و چه موافق، همه در این اصل که بدنی داریم با هم شریکیم، منتها آیا تمام حقیقت ما را همین بدن مادی ما تشکیل می دهد یا نه، با دو برهان درس نوزده تا بیست و دو اثبات فرمودید که به غیر از این بدن، گوهری هم به نام من دارا هستیم که تمام آثار وجودی مان را به آن من اسناد می دهیم که با آن دو برهان ثابت فرمودید که آن من، غیر از تن است.

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 107 (درس 24)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 107 (درس بیست وچهارم)

راجع به اسم گذاری آن گوهری که غیر بدن بود، فرمایش به میان آوردند که او را به چه اسمی نام ببریم، چون به هر حال در تعلیم و تعلم و در محاورات علمی و غیر علمی، ما مضطر به اصطلاحات و الفاظیم و لذا مجبوریم که مطالبمان را در قالب الفاظی به همدیگر القا کنیم. روی همین اساس اگر بخواهیم از آن گوهر حقیقی خودمان که غیر از بدن هست، اصطلاحی و نامی را به میان آوریم، او را به چه نامی تعبیر کنیم؟ چون خیلی اسم برایش گذاشته شده است:

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 106 (درس 24)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 106 (درس بیست و چهارم)

ادامۀ درس بیست و چهارم: «این اصول، عصارۀ مطالب بیست وسه درس پیش است که تا اندازه ای به تفصیل در هر یک بحث کرده ایم. اکنون لازم است که در مُخرِج متحرک از نقص به کمال و همچنین در حقیقت آن گوهری که به واژۀ «من» بدان اشاره می کنیم، گفتگو کنیم تا شاید به این اصل اصیل، آشنایی درست پیدا کنیم و سپس از معرفت صحیح بدانها، دری از حقایق و معارف بر روی ما گشاده گردد.»

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 105 (درس 24)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 105  (درس بیست و چهارم)

 

درس بیست و چهارم: «باز بلبل به بوستان آمد            بوی انفاس دوستان آمد     (ديوان خواجوى كرمانى ص 511)

چند روزی این درس و بحث ما به تأخیر افتاد و جلسۀ گفتگوی ما تعطیل شد. آری در راه تحصیل دانش، موانع بسیار است و تا نهال وجود کودکی و محصلی در طریق تکامل به بار نشیند، چه رنج ها باید برده شود و به قول عارف بزرگوار و دانشمند نامدار اسلامی، سنایی غزنوی: