ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 140 (درس سی و دوم و سی و سوم)

 

ادامۀ درس: «غرض این است که نطفه ها از قوت به فعلیت رسیدند که این چنین منشأ آثار گوناگون شدند. پرسش ما این است که چگونه از نقص به کمال رسیدند و چنین صورتِ شگفت یافته اند و به چنان اسرار جور واجور آگاه گردیدند. البته باید مخرجی باشد که خود واجد کمال باشد تا آن ها را از نقص به کمال رساند».

نظرات (1) کلیک ها: 175

نظرات اخیر

  • مهمان - امینی

    با سلام و خسته نباشید می خواستم از صمیم قلب از زحماتی که در راستای پیاده کردن فایل های شرح معرفت نفس حضرت استاد می کشید تشکر کنم. انشاءالله خدا بر توفیقات شما در این راستا بیفزاید که ما هم همچنان بهره مند شویم.
نمایش سایر نظرات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 139 (درس سی و دوم)

 

در اینکه انسان هر چه علم می آموزد کمال بدست می آورد و آثار وجودی اش قوی تر می شود و به مبدأالمبادی، حقیقة الحقایق و خدای متعال تقرب بیشتری پیدا می فرماید، به همین مناسبت دارند آن بحثِ نمط دهم اشارات را که در اسرارالآیات است به عنوان یک نمونه ذکر می فرمایند

نظرات (0) کلیک ها: 246

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 138 (درس سی و دوم)

 

ادامۀ درس:«نتیجۀ دوم درس پیش این بود که انسان هر چه عالِم تر و کامل تر می شود به اصلی که علم و کمال است نزدیک تر می شود و بدان تشابه و تجانس، زیادت می کند و به وی تقرب می جوید و به رنگ او در می آید و به قول ارسطو در جواب اسکندر، چون علم می آموزیم پیشتر می رویم».

نظرات (0) کلیک ها: 312

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 137 (درس سی و یکم و سی و دوم)

 

در پایان درس سی و یکم، به این اصل شریف رسیدیم که معدِنِ ما در حقیقت، «علم» است و ما هر چه که علم پیدا می کنیم به آن معدن نزدیک تر می شویم و مشابهت و سنخیت به اصل خودمان پیدا می کنیم.

نظرات (0) کلیک ها: 315

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 136 (درس سی و یکم)

 

نکتۀ مهم که در این درس فرمودید این بود که قبل از آن که چیزی را به علم تفصیلی بیابیم در وهلۀ اول از آن، چیزکی به صورت علم اجمالی باخبر می شویم، بدان راه پیدا می کنیم و آنگاه در طلب او قرار می گیریم و بعد از طلب، آن را به صورت مبسوط می یابیم. آن عبارت دیروز آقاجان، سطر تقریبا هشتم نهم صفحه قبل، آنجا فرمودید که هر کس خواهان هر چه هست به سوی او می رود و آنچه را اندیشیده طلب می کند.

نظرات (0) کلیک ها: 265