امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 121 (درس بیست و هشتم)

 

«و باز می بینیم که این بوالعجبی اختصاص به ساختمان پیکر انسان ندارد، بلکه همة حیوانات، هر یک طوری دلربایی می کنند».

که لفظ و کلمة «طور»، خیلی در مقام تفکر موجودات، شریف پیاده شده است که در حقیقت یکپارچه نظام هستی در اطوار وجودی است و هر کلمه اش را طوری آفریده که این یک طورش دارای شئونات کذایی است که مخصوص به خود اوست که تمایز و تشخّص و اثر، مربوط به اطوار وجودی هست که هر شیئی دارای اثر و جلوة خاصی است.

نظرات (0) کلیک ها: 681

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 120 (ویژه میلاد امام زمان (عج))

 

ابتدائا این روز شریف و مبارک را به همة عزیزان و سروران گرانقدرمان تبریک عرض می کنیم. انشاءالله که از پیروان حقیقی حضرت بقیة الله سلام الله علیه قرار داشته باشیم و از حقایق ولایت آن حضرت، روز به روز بهره مند باشیم.

نظرات (0) کلیک ها: 600

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 119 (درس بیست و هشتم)

درس بیست و هشتم: «از کارهای بوالعجبی که انسان در ساختمان پیکرش می نگرد اینکه همة اعضاء در کمال نقشه و مهندسی و در نهایت استوا و آراستگی و در غایت متانت و استواری و در منتهای ارتباط و پیوستگی قرار گرفته اند که اگرکسی در تشریح یک یک آن ها وارد شود و علت نقشة مهندسی و سبب نحوة صورتگری را در یک یک آن ها بدست آورد، انگشت حیرت به دندان می گیرد و سر به گریبان شگفتی فرو می برد».

نظرات (0) کلیک ها: 442

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 118 (درس بیست و هفتم)

 

هم درس 26 خیلی درس بابرکتی بود و هم درس بیست و هفتم، که داریم در پایان این درس به سه اسم از اسماءالله که در نفس تجلی می کنند آشنا می شویم. گرچه در نفس ناطقة انسانی، تمام اسماءالله تجلی می فرماید و انسان مَظهر تمام اسمای حسنای الهی هست و لطافت در کلمة مظهریت است.

نظرات (0) کلیک ها: 646

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 117 (درس بیست و هفتم)

 

ادامة درس: « همين كه نفس انسانى يا حيوانى از بدنش قطع علاقه و ارتباط كرد، بدن، جمادى بيش نيست، چنانكه مى بينيم او را هيچ نيروى رُستن و جُنبيدن و دانستن نيست، بلكه يك يك اندام هايش از يكديگر گسسته مى شود. پس بايد حس و حركت و فهم و شعور، همه از آن گوهرِ نفس بوده باشد و او بود كه حافظ اعتدال و تناسب و زيبائى اندامش بود و او را مى پرورانيد. »

نظرات (0) کلیک ها: 485