امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 106 (درس بیست و چهارم)

ادامۀ درس بیست و چهارم: «این اصول، عصارۀ مطالب بیست وسه درس پیش است که تا اندازه ای به تفصیل در هر یک بحث کرده ایم. اکنون لازم است که در مُخرِج متحرک از نقص به کمال و همچنین در حقیقت آن گوهری که به واژۀ «من» بدان اشاره می کنیم، گفتگو کنیم تا شاید به این اصل اصیل، آشنایی درست پیدا کنیم و سپس از معرفت صحیح بدانها، دری از حقایق و معارف بر روی ما گشاده گردد.»

نظرات (0) کلیک ها: 538

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 105  (درس بیست و چهارم)

 

درس بیست و چهارم: «باز بلبل به بوستان آمد            بوی انفاس دوستان آمد     (ديوان خواجوى كرمانى ص 511)

چند روزی این درس و بحث ما به تأخیر افتاد و جلسۀ گفتگوی ما تعطیل شد. آری در راه تحصیل دانش، موانع بسیار است و تا نهال وجود کودکی و محصلی در طریق تکامل به بار نشیند، چه رنج ها باید برده شود و به قول عارف بزرگوار و دانشمند نامدار اسلامی، سنایی غزنوی:

نظرات (0) کلیک ها: 878

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 104 (درس بیست و سوم)

ادامۀ درس: «اين ها يك دسته پرسش هائى است كه در اين باره براى شوراندن و ورزش فكرى شما پيش آوردم. در برگزيدن گفتار راست از ميان اين همه گفتارها و داورى درست كردن، بايد كوشش و كاوش را به كار گماشت و چراغ دانش را فرا روى داشت.»

نظرات (0) کلیک ها: 600

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 103 (درس بیست و سوم)

سؤالاتی که در درس بیست و سوم مطرح شد، پیرامون نحوۀ ارتباط بین نفس و بدن در این نشئه و در حیات فعلی ما بود که شناسایی کنیم ببینیم بدن، چه گوهری است و نفس، چه حقیقتی است؟ آیا هر کدام غذای خاص خود را دارند؟ تأثیرشان نسبت به هم چگونه است؟ ماهیت جوهریۀ آنها به صورت مادی است یا غیر مادی؟ و سؤالات فراوانی که پیش آمد.

نظرات (0) کلیک ها: 984

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 102 (درس بیست و سوم)

 

ادامۀ درس: « آيا مى توانيد بفرمائيد آن گوهرى را كه به واژۀ من بدان اشارت مى كنيد و اينك بدان تا اندازه اى آگاهى يافته ايد، وزن و درازا و پهنا و گودى او چه اندازه است؟ و يا اينكه آن گوهر هيچ يك از اينها را ندارد و اگر ندارد مگر مى شود كه چيزى رنگ هستى گرفته باشد و آن را درازا و پهنا و گودى نبود؟ آيا هستي هائى هستند كه بدين گونه نباشند؟»

نظرات (0) کلیک ها: 426