امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم

شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 101 (درس بیست و سوم)

در حدیثی از امام صادق (ع) که حضرت آقا در هزار و یک کلمه، این حدیث را شرح نموده اند، آمده است که «الصّورَۀُ الإنسانیۀُ هِیَ أکبَرُ حُجَجُ اللهِ عَلی خَلقِه»؛ که این صورت را از مرتبۀ نازله یعنی صورت فصل مُقوِّم نفس انسانی تا مراتب عالیه یعنی این بافت و صورت ظاهری در نظر بگیرید که در بین تمام موجودات نظام خلقت، خداوند بهترین و بالاترین حجتش را صورت انسانی قرار داده است. لذا اگر انسان در خواب، ملکات و اعمال و افکار و آنچه را که در روزمره بر او گذشته است، به صورت حیوان ببیند، صورت ظاهری حیوان نازل تر از انسان است و لذا اینکه می فرمایند این خواب، خواب مطلوبی نیست به این دلیل است که این صورت، انسان را به سوی کمالات انسانی عبور نمی دهد. پس خواب هایی که تمثل با مثال و صورت داشته باشد مثل اینکه انسان آب، جماد، نبات، حیوان و غیره را در خواب ببیند، این صُور ما را به سوی معانی ای دلالت می کنند که این صُور  همه، آیات برای آن معانی هستند و صُور حیوانات، ما را به سوی کمالات انسانی راهنمایی نمی کنند.

نظرات (0) کلیک ها: 1388

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 100 (درس بیست و سوم)


ادامۀ درس: «و باز پرسش پیش می آید که اگر تن، لانه و خانه و یا آوند یا سواری و یا دست افزار و انبازِ کارش نباشد، آیا پیش از تن بوده است یا با تن پدید آمده است و پیش از تن کجا بوده است و با این تن چه آشنایی و بستگی داشت که بدو پیوست و با او خو کرد؟ و اگر با تن پدید آمده باشد بسیار شگفت است که در آغاز از گوهر تن پدید آید و کم کم به جایی رسد که جز تن شود و گوهری دیگر گردد، مانند برگ توت که به تدریج اطلس می گردد. دانای نامور مجدود بن آدم سنایی گوید:

نظرات (0) کلیک ها: 1101

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 99 (درس بیست و سوم)


ادامۀ درس: «و یا همچون تخم اردک زیر پر مرغ خانگی پروریده شود و همین که بال و پر در آورده است و خویشتن را شناخته است که خاکی نیست و آبی است، از مادر خاکی خود دست برمی دارد و دل به دریا می زند».
بحث درس بیست و سوم در حقیقت بیان غیریت نفس و بدن می باشد. البته دو برهان درس های نوزدهم تا پایان بیست و یکم نیز به این نتیجه منجر شد که نفس، غیر از بدن است.

نظرات (0) کلیک ها: 999

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 98 (درس بیست و سوم)


درس بیست و سوم: «بهره ای که از دو درس پیش گرفته ایم این است که جنبشکی کرده ایم و اندکی به ذات خود آگاهی یافته ایم و چیزکی بدان آشنا شده ایم و شاید توان گفت که گامی به سوی آشنایی به خود برداشته ایم، ولی همین اندازه پی برده ایم که آن گوهر، این کالبد نیست و نیز هیچ اندامی از اندام های آن نیست و جز آنهاست».

نظرات (0) کلیک ها: 1015

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 97 (درس بیست و سوم)


حرف جناب حاجی سبزواری این بود که در رسیدن به حقیقت نظام هستی، اگر انسان خودش را با همین بنیه و حواس و ادراکات ظاهری و باطنی که دارد فرض بفرماید که به یکبارگی آفریده شده است، در آن حال، به تمام حقایق نظام هستی و حقایق موجودات روی می کند و به حقیقت نظام هستی می رسد و مات و مبهوت می گردد و حیرت، سرتاپای او را می گیرد و محو در تماشای صورت آراستۀ عالم می شود، بدون اینکه در اثبات حقیقت بودنِ عالم، نیازمند به هیچ برهانی باشد و نیازی به هیچ گونه اصطلاحات اعم از فلسفی و کلامی و عرفان هم ندارد؛ زیرا همانطور که گفتیم، تمام این اصطلاحات و الفاظ، به یک نحوی رهزن ما هستند و همیشه اسم، از آن وجهی که غیر از مسمّا است، برای آن جهتی که عین مسمّا است، حجاب می شود.

نظرات (0) کلیک ها: 746