امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 96 (درس بیست و دوم)


در پایان درس بیست و دوم، از برهان تجربی منقول از اشارات جناب شیخ الرئیس این نتیجه حاصل شد که در مقامی که انسان و شخص، از تمام شئون بدنی و ادراکات حسی اش مطلقا دست بردارد و تنها تنها به ذات خودش توجه داشته باشد، در آن حال از تنها حقیقتی که از آن خبر دارد و می تواند آگاه باشد، ذات نفس ناطقۀ خودش می باشد، یعنی ادراک ذات به ذات پیش می آید. پس گوهر نفس ناطقه و حقیقت هر شخصی، غیر از بدن اوست. منتها در معنای غیریت بایستی دقت به کار بیاوریم که از درس بیست و سوم به دنبال این بحث می رویم. 

نظرات (0) کلیک ها: 957

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 95 (درس بیست و دوم)


ادامۀ درس: «و نه در آن فضا بر چیزی ایستاده ای که اگر بر زمین و چیز دیگر ایستاده باشی، بر اساس تماس و برخورد پاها به آن چیز متوجه بدن می شوی، چنانچه به غیر بدن هم».
عرض کردیم باید در این دستور تجربی کاری کرد که حواس پنجگانه بخصوص حس لامسه، انسان را به خودش مشغول نکند. لذا در آن حال تلقین، خویشتن را اینطوری می پندارد که به چیزی وابسته نبوده و بر جایی نشسته نیست و با پای روی زمین نایستاده، خلاصه طوری که متوجه بدن خودش و متوجه غیر بدن هم نشود. حال،به چه صورت خودش را تلقین می کند:

نظرات (0) کلیک ها: 986

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 94 (درس بیست و دوم)


عرض کردیم در دلیل دومی که درس بیست و دوم، بر اثبات غیریت نفس از بدن، از جناب شیخ الرئیس مطرح شده، کلمۀ پندار و وهم، به کار رفته است و لذا این برهان تجربی در مورد حیوانات هم به کار می آید؛ زیرا آنها هم نفسشان غیر از بدنشان است و اثبات غیریت نفس و بدن، در مورد آنها هم مطرح می شود.

نظرات (0) کلیک ها: 866

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 93 (درس بیست و دوم)


در ادامۀ درس بیست و دوم، پایان صفحۀ 58، دلیل دوم تجربی جناب شیخ الرئیس در «اشارات» و «شفا» را، برای اثبات اینکه حقیقت ما و نفس ناطقۀ ما، غیر از بدن و تن ما هست، اقامه می فرماید. همانطور که قبلا عرض کردیم، در پیاده شدن این اصل و برهان تجربی، باید به مسئلۀ مهم «تلقین» توجه داشت، که در عبارت آمده است که باید خویشتن را به چنین حال و مقامی پنداشت:

نظرات (0) کلیک ها: 864

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 92 (درس بیست و دوم)


در آغاز درس، لازم به ذکر است که امروز سومین سالگرد وفات مرحوم جناب آقای «محمد اسماعیلی»، یکی از عزیزان درس و بنیانگذار این کلاس هاست که خوب است یادی از ایشان نماییم. ایشان جهت شرکت در مراسم سالگرد امام – رحمه الله علیه – در جادۀ تهران – قم به رحمتِ إله رفتند که جهت شادی این عزیزمان با ذکر یک صلوات فاتحه ای قرائت فرمایید. البته انسان نباید زحمات مردم را فراموش کند. تمام جلسات درس و بحث در آمل و بابلسر و ساری و دیگر جاها که در خدمت عزیزان هستیم، همه در اثر تلاش های آقای محمد اسماعیلی است که به حق، بر گردن بنده و شما عزیزان، حق بزرگی دارند.

نظرات (0) کلیک ها: 1108