امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 91 (درس بیست و دوم)


ادامۀ درس: «اکنون این درس نیز در اثبات همان مطلب درس پیش است به دلیلی دیگر، و این دلیل از جهتی بهتر از دلیل پیش است که در اثنای بیان آن دانسته می شود. چنانکه تذکر خواهیم داد. این دلیل، نیز دلیلی تجربی است که از ابتکارات فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا است. این استدلال را به عینه در فلسفۀ دکارت فرانسوی نیز می یابیم، ولی محققینِ از فلاسفۀ اروپا مانند «والیو» و «فولانی» معتقدند که دکارت از آراء فیلسوف ایرانی ابن سینا اطلاع یافته است و این دلیل تجربی را از او گرفته است.»

نظرات (0) کلیک ها: 728

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 90 (درس بیست و دوم)


درس بیست و دوم: «مطلب درس پیش این بود آن گوهری که هر کس از خود خبر می دهد و با کلمۀ من و أنا و مانند آن ها بدان اشارت می کند، غیر از بدن است که بینِ آن و بدن مباینت و مغایرت است.»

نظرات (0) کلیک ها: 674

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 89 (درس بیست و یکم)


از درس نوزدهم تا پایان درس بیست و یکم، به این نتیجه رسیدیم که هر کسی دارای حقیقتی است که از آن تعبیر به «من» می کند و این حقیقتِ «من» غیر از اعضاء و جوارح ظاهری و باطنی اوست که حتی این اعضاء و جوارح را به آن من و حقیقت اسناد می دهد.
مثلاً می گوید دست من، سر من قلب من، مغز من و . . . ، که اینها را به آن «من» نسبت می دهد و لذا سؤال در این است که این «من» چه حقیقتی است که انسان تمام اعضاء و جوارح و قوا و آثار وجودی و اعمال و رفتارش را به من اسناد می دهد؟ که من رفتم، من خوردم و . . .  .

نظرات (0) کلیک ها: 305

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 88 (درس بیستم و بیست و یکم)


ادامۀ درس به عنوان سؤال این بود که از اینکه فرمودید ما از فلانی علم می آموزیم و به کمال می رسیم، ایشان چگونه شما را از جهل و نادانی به سوی دانایی می رساند، در حالی که آنچه از ایشان صادر می شود، الفاظ و صوت است، صوت و لفظ و امثالهم، چگونه به انسان نور می دهد و از جهل به کمال می رساند؟ بعد خواستند در نحوۀ طرح سؤال به حیرت و شگفتیِ حرف زدن و شنیدن و . . . هم اشاره ای داشته باشند، که حرف زدن و صوت از تموّج هوا و برخورد زبان به مخارج حروف پیدا می شود و فرمودند:

نظرات (0) کلیک ها: 701

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 87 (درس نوزدهم و بیستم)


در این درس قصد داریم از طریق سؤال و جواب به این نکتۀ شریف راه پیدا کنیم که حقیقت نفس غیر از بدن است و ما علاوه بر این ظاهر، حقیقتِ باطنی هم داریم. منتها نحوۀ سؤال و جواب طوری است که هم به شما عزیزان در شناخت ظاهر و باطنتان حرف می آموزد و هم راه رسیدن به ماورای طبیعت را از طریق نردبان معرفت و شناختِ خود، تبیین می نماید. البته قبل از اینکه وارد بحث شویم نکته ای را باید عنوان نماییم که این نکته و اصل را باید توجه داشت که «آنجایی که عالمان، طرف حسابشان مردم متعارفِ عوام باشند، آنها از مقام علمی شان سقوط می کنند».

نظرات (0) کلیک ها: 728