امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 86 (درس نوزدهم)


یکی از مطالب مهم در حرکت این است که تمام برکات در نشئه طبیعت و تکامل همۀ موجودات (مستکملین) در اثر حرکت است که اشیاء دم به دم از نقص به سوی کمال می روند (حرکت استکمالی) و حرکتی که ما به ظاهر می بینیم و در مثال های درس ملاحظه فرمودید، همه حرکت در اعراض می باشد که اگر پا را فراتر بگذاریم می بینیم که حرکت در اعراض هم در اثر حرکت عمیق تری است که از آن تعبیر به حرکت جوهری می فرمایند.

نظرات (0) کلیک ها: 293

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 85 (درس نوزدهم)


ادامۀ درس: «سخنی که اینک در پیرامون بحث حرکت باید به میان آید این است که مُخرجِ متحرک از نقص به کمال کیست؟  روشن تر سخن بگوییم و این پرسش را باز کنیم و کاوش و جستجو در این باره بنماییم. دانستیم که حرکت را غایت هست و آن غایت، غرض است که متحرک به سوی آن می رود؛ ناچار باید گفت که متحرک، بالفعل دارای آن غرض و غایت نیست وگرنه به سوی آن رهسپار نمی شد.»

نظرات (0) کلیک ها: 1256

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 84 (درس 18 و 19)


معنایی را که برای حرکت از رسالۀ حرکت جوهریۀ حضرت علامه رفیعی قزوینی – قدس سرّه – نقل فرمودند، در ادامه اش می فرمایند به اینکه این معنای حرکت را به معنای حرکت خاص تعبیر می فرمایند؛ چرا که حرکت را دو معناست: یکی حرکت به معنای عام و دیگری حرکت به معنای خاص. مطلق تغییر را حرکت به معنای عام می گویند یعنی وقتی در شیئی تغییری حاصل شود، تعبیر می کنند به اینکه این شیء حرکت کرده است، چه این تغییر به صورت تدریجی حاصل شده باشد و چه به صورت دفعی، اما حرکت به معنای خاص، تغییرِ تدریجی است که شیء به تدریج از نداری به سوی دارایی برود و دم به دم کمالی را که ندارد کسب کند. لذا خروج شیء از قوه به فعل که از نداری به دارایی می رود، به نحو تدریج را، به حرکت در اصطلاح خاص فلسفی تعبیر می فرمایند و الا اگر در شیء به صورت دفعی تغییری حاصل شود، از آن تعبیر به حرکت اصطلاحی نمی شود و از آن، به یک تعبیر، به حرکت به معنای عام یا تغییر تعبیر می فرمایند که در آن صورت حرکت به معنای عام، با تغییر مرُادف است. حال عبارت را ملاحظه بفرمایید:

نظرات (0) کلیک ها: 267

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 83 (درس هجدهم)


در جلسۀ قبل عنوان شد که حضرت آقا در بحث حرکت این تعبیر بلند را که «حرکت، وجود تدریجی است»، مطرح فرمودند و پس از القاء این تعریف سنگین، در ادامه، حرکت در اعراض و حرکت انتقالی و حرکت نقلی را شرح نموده اند:
ادامۀ درس: «در نظر بگیرید سنگی را که در لب درّه ای ساکن بود و کسی آن را از جایش برکند و به سوی درّه غلتاند، این سنگ در حرکت است و این حرکت، بر وی عارض شد که این حرکت برای این سنگ نبود و اینک بر وی دست داد».

نظرات (0) کلیک ها: 294

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بسم الله الرحمن الرحیم


شرح دروس معرفت نفس علامه حسن حسن زاده آملی جلسه 82 (درس هجدهم)


ادامۀ درس: «بنا بر آنچه در حصول توازی دو خط گفته ایم دانسته می شود که اموری، آنی الوجودند. در مقابل این آنی الوجود اموری اند که به تدریج حادث می شوند، مثل اینکه هستۀ میوه ای از زمین جوانه زند و کم کم ببالد و درخت بارآور شود».

نظرات (0) کلیک ها: 236